Obchodné podmienky


1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach,na linke +421 (0) 32/ 77 98 118 (Po – Piatok: 8:30 – 16:30), alebo priamo v sídle našej spoločnosti.


2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  •   - Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  •   - Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ,IČ DPH, miesto podnikania a miesto dodania.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude  doručené potvrdenie o prijatí objednávky, alebo Vás bude kontaktovať telefonicky pracovník našej spoločnosti pre spresnenie vašej objednávky a plnenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.


4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 16:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru Vás budeme informovať e-mailom, prípadne telefonicky.


5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).


6. Pri preberaní tovaru dostanete doklad o prevzatí tovaru, prípadne doklad o zaplatení,  v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci v dobe podľa platného  zákona poštou, prípadne na vyžiadanie mailom.


7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vyrovnanie.


8. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.


9. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu našej spoločnosti, prípadne odovzdajte tovar osobne v sídle spoločnosti. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.


10. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané  vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.  


11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.


12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy,alebo iných dôležitých údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom pri prevzatí tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

13. Kupujúci má právo zrušiť objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty a súčasne telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 

14. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona číslo 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas objednaním tovaru na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo mailom.

 Prevádzkovateľ internetových stránok www.medipharm-sluzby.sk  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

15. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www. medipharm-sluzby.sk.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.07.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.